Üzleti szabályzat

 A Lidl

1. Nem tanúsít tisztességtelen forgalmazói magatartást;

2. Minden hozzá beérkező szállítói ajánlatot érdemben megvizsgál, és azonos feltételek alkalmazása mellett elbírál;

3. Nem ír elő a beszállítókkal szemben a Lidl számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményező feltételeket;

4. Nem alkalmaz olyan szerződési kitételt – ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget -, amely a beszállító által Lidl részére leszállított termékeknek - a kereskedő áruválasztékába első ízben történő bevezetés során a kereskedő készletében maradt, valamint a beszállítótól közeli lejáratúként átvett és a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő lejártát követően a kereskedő készletében maradt termék kivételével - a beszállító általi kötelező visszavásárlását vagy visszavételét, illetve a beszerzési árhoz képest – a termék tulajdonságaiból, a beszállító általi további felhasználhatóságából eredően – nem megfelelő mértékben csökkentett áron történő visszavásárlását vagy visszavételét írja elő;

5. Az üzleti érdekeit szolgáló költségeit – így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a Lidl által igénybe vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségeket – nem hárítja át részben vagy egészben a beszállítóra Lidl vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

6. A Lidl beszállítóinak körébe vagy a terméknek a Lidl árukészletébe való bekerüléséért, illetve ott tartásáért – általa vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon – nem számít fel díjat a beszállítónak;

7. Lidl vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon a. ténylegesen nem nyújtott szolgáltatásért, b. Lidl a végső fogyasztó részére történő értékesítéssel összefüggő és a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó tevékenységéért – így különösen a terméknek a Lidl üzletében meghatározott helyen, a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó módon való kihelyezéséért, a termék tárolásáért, hűtéséért, élő állat tartásáért –,c. a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem szolgáló szolgáltatások igénybevételének előírása, illetve e szolgáltatásokért, d. a beszállító által igényelt és a Lidl által ténylegesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásért azzal nem arányos, vagy – ha a szolgáltatás ellenértéke a termék átadási árának meghatározott mértékében kerül megállapításra – a terméket terhelő adómérték figyelembevételével számított díj – bármilyen jogcímen történő – felszámítása a beszállító felé nem történik;

8. Minőségbiztosítás
a. A beszállító minden első beszállítás előtt egy legfeljebb 6 héttel korábban kiállított szakvéleményt (laboratórium által kiállított tanúsítványt) bocsát a Lidl rendelkezésére. A beszállító a laborvizsgálatot egy a beszállító által választott független, akkreditált, DIN EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelő laboratóriummal végezteti. A szakvéleménynek tartalmaznia kell a beszállítandó termék forgalmazhatóságára vonatkozó összes releváns paramétert. A termékek élelmiszerjog szerinti, valamint élelmiszerbiztonsági, termékbiztonsági és minőségi követelmények szerinti forgalomképességét értékelni és igazolni kell. A beszállító a laboratórium által kiállított tanúsítvánnyal igazolja a Lidl részére szállítandó termék(ek) vonatkozó jogszabályoknak, a felek által megkötött szerződésnek, így különösen a termékspecifikációnak való megfelelőségét.

Minden naptári év február és augusztus hó végén a beszállítónak aktuális féléves szakvéleménnyel kell rendelkeznie és kérésre bármikor a Lidl rendelkezésére kell bocsátania.

A fenti szakvélemények beszerzésének költségét a beszállító viseli.

b. A Lidl a termékek minőségellenőrzése és a folyamatos minőségbiztosítás érdekében évente több alkalommal - a jogszabályi és egyéb előírások alapján - minőségellenőrzést és minőségi vizsgálatokat végez a fentiek szerinti akkreditált laboratóriumok segítségével. A Lidl továbbá előre be nem jelentett auditálást is végez a beszállító minden a Lidl számára sajátmárkás terméket előállító gyártóhelyén. Az első beszállítás feltétele a sikeres audit megléte (előaudit). A fentiek költségét a felek az alábbiak szerint viselik.

Ha a vizsgálatok eredménye nem megfelelő (többek között azért, mivel releváns eltérés kerül megállapításra a jogszabályi vagy egyéb előírások, így a kondíciós lap, vagy a felek által rögzített termékspecifikáció alapján), akkor annak teljes költségét – azaz a Lidl által szerződött független akkreditált laboratórium által kiszámlázott összeget, a vizsgálathoz szükséges termékminták beszállító számlája szerinti értékét, vagy az előaudit és audit költségét – a beszállító viseli. Ha a vizsgálat vagy az előaudit és audit megfelelő minősítéssel zárul (többek között azért, mert a beszállító valamennyi feltételnek megfelel, illetve nem kerül a fentiek szerinti releváns hiba vagy eltérés megállapításra), akkor annak fentiek szerinti költségeit a Lidl és a beszállító 50-50%-ban viselik. Ha a vizsgálat eredménye nem megfelelő, a Lidl újabb vizsgálat vagy audit végzéséről dönthet, amelynek költségeit a felek a fenti szabályoknak megfelelően viselik. A fenti költségeket a Lidl  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § szerinti eseti teljesítésként  a Lidl által szerződött független akkreditált laboratórium számlájának teljesítési idejét követő 8 napon belül számlázza ki a beszállító részére.

Analitika (laborvizsgálat) maximális nettó összege: 1.500.000 HUF / termék / év.

Előaudit és Audit maximális nettó összege: 1.000.000 HUF / gyártóhely / év.

A felek kijelentik, hogy a fenti minőségbiztosítási auditálási feladatok harmadik fél általi ellátásának továbbszámlázása a beszállító részére közvetített szolgáltatásnak minősül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja értelmében.

c. A beszállító, amennyiben a bevizsgált termékek nem felelnek meg a jogszabályi és egyéb hatósági előírásoknak, a Kondíciós lap vagy a Megrendelő lap által támasztott minőségi követelményeknek, úgy minden nem-megfelelőség esetén termékfajtánként 500.000 Ft minőségi kötbér megfizetésére köteles, amelyet a Lidl havi időszakos elszámolásban minden tárgyhót követő hónap 15-ig számláz ki.

A beszállító hibás teljesítés miatt esetenként 10.000.000 Ft kötbér megfizetésére köteles, ha a szállított termék élelmiszerbiztonsági kockázata olyan magas, hogy az emberi egészséget veszélyezteti és hatósági szerv termékvisszahívást és/vagy tételmegsemmisítést rendelt el, vagy a terméktétel bekerült az Európai Közösség által működtetett az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) riasztási értesítésébe (alert notification). A kötbért a Lidl a folyó fizetésekbe jogosult beszámítani.
A beszállító kötelezettsége a Lidl minőségbiztosítási feltételeinek a betartása.

9. Lidl a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó – akár részleges mértékű – beszállítói hozzájárulást nem köt ki, illetve a végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulást sem köt ki, és a beszállító hozzájárulásával a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának végső időpontjától számított harminc napon belül a nyújtott árengedményről és az azzal érintett termékmennyiségről elszámol a beszállító felé;

10. Lidl működési körébe eső jogszabálysértés miatt hatóság által a Lidllel szemben alkalmazott jogkövetkezményből eredő költségeket nem hárítja át a beszállítóra;

11. A termék ellenértékét – hibás teljesítés esetének kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte

a. a terméknek a Lidl vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét (”átvételét”) követő harminc napon belül kifizeti, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a Lidl rendelkezésére bocsátja;
b. a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kifizeti, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon túl bocsátja a Lidl rendelkezésére;

Amennyiben a fenti határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, a Lidl a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamatot fizet meg a beszállítónak.

12. Nem ír elő kedvezmény alkalmazását arra az esetre, ha Lidl pénzügyi teljesítése a fizetési határidőnek megfelelően történik;

13. Késedelmi kamat, kötbér vagy más szerződésbiztosító mellékkötelezettségnek Lidllel szembeni alkalmazhatóságát nem zárja ki;

14. Lidl márkaneve alatt készített termék kivételével a beszállító általi kizárólagos értékesítési kötelezettséget nem köt ki arányos ellenszolgáltatás nélkül, illetve nem köti ki Lidl irányába a legkedvezőbb feltételek alkalmazását más kereskedővel szemben;

15. Lidl a beszállítói felé a termékkel kapcsolatos megrendelését, illetve annak megváltoztatását ésszerű határidőn belül közli;

16. Objektíven nem igazolható és a működési szempontból külső eseményre nem visszavezethető okból történő egyoldalú szerződésmódosítást nem alkalmaz;

17. A jelen üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalát nem mulasztja el, a nyilvánosságra hozott üzletszabályzattól nem tér el, továbbá azon kívüli feltételeket nem alkalmaz; nem alkalmaz a Lidl és a beszállító között írásba nem foglalt szerződési rendelkezést abban az esetben, ha annak írásba foglalására a beszállító erre irányuló kérésétől számított három munkanapon belül nem kerül sor;

18. Nem korlátozza a beszállító jogszerű védjegyhasználatát;

19. Nem forgalmaz terméket a végső fogyasztó felé a terméknek – az árukészletnek a Lidl tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a Lidl készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a Lidl általi saját előállítás esetén - az üzemi általános költségeket is tartalmazó - önköltségi ára alatt;

20. Nem számít fel a Lidl által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezményt, jutalékot vagy díjat semmilyen jogcímen a beszállító felé, a Lidl-t a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;

21. A Lidl a részére szállított termék után a beszállító által fizetendő népegészségügyi termékadó összegét a 11. pontban foglalt határidőn belül megtéríti a beszállító részére;

22. A Lidl követeléskompenzációs igényéről annak érvényesítését megelőzően legalább öt nappal korábban értesíti a beszállítót. A Lidl a követeléskompenzációt akkor érvényesíti, ha annak összegszerűségét a beszállító megalapozottan nem vitatta vagy azzal kapcsolatban hibás teljesítés vonatkozásában a beszállító megalapozottan kifogást nem emelt. Követeléskompenzáció érvényesítése esetén annak tényéről az érvényesítés napjától számított tizenöt napon belül a Lidl értesíti a beszállítót. A Lidl nem korlátozza a beszállító számlakiállítását az átvételt követően, azt feltételhez nem köti. A hibás számlát a Lidl a kézhezvételtől számított öt napon belül visszaküldi a beszállítónak;

23. Amennyiben az Eladó nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal rendelkező deklarációval vagy magyar deklaráció nélkül szállítja le a raktárak részére a megrendelt árut, a Lidl vállalja, hogy megfelelő deklarációval látja el a terméket, mely szolgáltatásért darabonként magyar beszállító esetén nettó 70 Ft-ot, külföldi esetén 0,2 €-t számláz ki az Eladó felé.

24. A Lidl az Eladó erre vonatkozó igénye esetén, az Eladóval létrejött külön megállapodás alapján az 1. sz. Mellékletben megjelölt marketing szolgáltatásokat nyújtja az Eladó részére. A Lidl által nyújtott egyes marketing szolgáltatásokért kiszámlázható legmagasabb díjakat az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

25. A Lidl vállalja, hogy a beszállítóknak az általuk beszállított minőségű raklapmennyiséget a termék átadása után ugyanabban a minőségben és mennyiségben szolgáltatja vissza. Raklap minőségi kategóriák: 1. fehér színű, újszerű, életpályája elején lévő raklap; 2. szürke színű, használt, életpályája közepén lévő raklap; 3. fekete színű, szennyezett, erősen elhasznált, életpályája végén lévő raklap; 4. sérült, selejtes raklap.

Amennyiben a Lidl nem tud az áruátvételkor csereraklapot biztosítani, úgy azt 3 hónapig térítésmentesen megőrzi, és a cserét legkésőbb a 3. hónap végéig biztosítja. Amennyiben a csere ezen időpontig nem történik meg, úgy a raklapot a Lidl piaci értéken megvásárolja.

Minden egyéb olyan esetben, ha a beszállító vagy a beszállító képviseletében eljáró harmadik személy nem él a felajánlott raklapcsere lehetőségével és azonnal  nem szállítja el a tulajdonát képező raklapot, a raklapok visszavonhatatlanul a Lidl tulajdonába kerülnek, kivéve, ha a Felek közötti szerződés kifejezetten másként rendelkezik. A raklapokat a Lidl csak olyan esetben őrzi meg 3 hónapig térítésmentesen, ha erre irányuló rendelkezést a szerződés kifejezetten tartalmaz. Ilyen esetben amennyiben Beszállító a raklapot 3. hónap elteltével sem szállítja el, úgy a 4. hónap első napjától a Lidl jogosult nettó 100 Ft/nap/raklap őrzési költséget felszámítani az Eladónak.

26. A Lidl beszállítói köréből történő kikerülésre a Lidl és Eladó közti szerződés megszűnése vagy megszüntetése miatt kerülhet sor. A szerződés megszűnésére a szerződésben és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződés megszüntetése történhet közös megállapodással, vagy bármely fél szerződésnek, a Polgári Törvénykönyvnek, illetve az alkalmazandó egyéb jogszabályoknak megfelelő felmondása vagy elállása alapján.