magatartási kódex

MAGATARTÁSI KÓDEX ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA

ELŐSZÓ

A Schwarz-csoport nagy jelentőséget tulajdonít a társadalmi és ökológiai fenntarthatóságnak az üzleti partnerekkel való együttműködés során és a teljes ellátási láncban. Az üzleti partnerek számára készült magatartási kódex az üzleti partnerekkel való együttműködés alapelveit rögzíti.

Az abban foglalt alapelvek üzleti kapcsolataink minimálisan elvárható szabályait testesítik meg. A kódex a következő nemzetközi irányelveken és elveken alapul:

• Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
• ENSZ Globális Megállapodás (UNGC)
• Az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek
• A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény
• A nők jogairól szóló ENSZ-egyezmény
• Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei
• A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normái
• Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény

Az üzleti tevékenység végzésének helye szerinti országban mindenkor érvényes nemzeti és egyéb vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, valamint a jelen magatartási kódexben foglalt elveket be kell tartani. Az összes alkalmazandó előírás közül az a meghatározó, amelyik a legalkalmasabb a védett cél elérésére.
Ezenkívül az említett normák végrehajtását és nyomon követését megfelelő belső eljárással kell biztosítani.

A vesztegetés és a korrupció minden fajtája tilos. Ezenkívül az üzleti partner vállalja, hogy az iparágra vonatkozó összes szakmai előírást betartja.

1. MUNKA
1.1. A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Az üzleti partner a diszkrimináció minden formájától (közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás) tartózkodik. Különösen tilos a diszkrimináció az ember életkora, neme, szexuális irányultsága, várandóssága, fogyatékossága, nemzetisége, etnikai származása, bőrszíne, vallása vagy világnézete, politikai meggyőződése, társadalmi háttere vagy családi állapota alapján. A diszkrimináció akkor következik be, amikor egy személyt hátrányos megkülönböztetés ér a fent említett jellemzők vagy más, tényszerűen nem igazolható körülmény miatt.
A nők és a férfiak esélyegyenlőségét a képzés, valamint a személyes és szakmai fejlődés minden területén garantálni kell.


1.2. IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓD

Az üzleti partner nem alkalmaz kényszermunkát vagy börtönmunkát, és gondoskodik arról, hogy a munkahelyen senki ne részesüljön durva vagy embertelen bánásmódban, különös tekintettel a munkavállalók szexuális zaklatására, fizikai büntetésére, szellemi és fizikai kényszerítésére, valamint verbális bántalmazására. A munkavállalókat fenyegetni sem szabad ilyen viselkedéssel.

1.3. MUNKABÉR ÉS MUNKAIDŐ

Az üzleti partner betartja a munkabérre és a munkaidőre vonatkozó összes kapcsolódó törvényt, előírást és ipari szabványt. A béreknek és egyéb juttatásoknak összhangban kell lenniük legalább a helyi előírásokkal és a helyi gyártóipari normákkal. A béreket és egyéb juttatásokat pontosan meg kell határozni, illetve rendszeresen és teljes egészében ki kell fizetni. A cél olyan bérek és egyéb juttatások kifizetése, amelyek fedezik a megélhetési költségeket, ha a törvényben előírt minimálbér túl alacsony. A természetbeni juttatások levonása csak kis mértékben, és csak a természetbeni juttatás értékének arányában engedélyezett. Az üzleti partner vállalja, hogy kifizeti a törvényben előírt szociális juttatásokat és a munkavállalókat a nemzeti jogszabályok alapján megillető ellátásokat (pl. biztosítási szolgáltatások, túlóradíjak és fizetett szabadság).
Ezenkívül a javadalmazás összetételét rendszeresen és érthető formában közölni kell a munkavállalókkal. A munkaviszonyból eredő kötelezettségeket szöveges formában kell rögzíteni és munkaszerződés formájában kell átadni a munkavállalóknak. Az üzleti partner alapvetően nem tarthat vissza semmilyen munkaeszközt.

A munkavállalók nem dolgozhatnak tovább a törvényben megengedett munkaidőnél. A törvényileg előírt pihenőnapokat be kell tartani. Ezen túlmenően a munkavállalóktól nem követelhető meg, hogy rendszeresen heti 48 óránál többet, és – a túlórát is beleértve – heti 60 óránál többet dolgozzanak. Ezt a pluszmunkát külön kell megfizetni a nemzeti joggal összhangban, vagy szabadidővel kell kompenzálni. Hat egymást követő munkanap után minden munkavállalónak joga van legalább egy szabadnapra.

1.4 EGYESÜLÉSI SZABADSÁG

Az üzleti partner garantálja az egyesülési szabadsághoz való jogot. A munkavállalóknak joguk van ahhoz, hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelően gyűlést tartsanak, szakszervezeteket és munkavállalói képviseleteket hozzanak létre, illetve azokhoz csatlakozhassanak. Ezenkívül a munkavállalóknak joguk van ahhoz, hogy kollektív tárgyalásokat folytassanak a munka- és bérjellegű problémák megoldása érdekében. E jogok érvényesítését semmilyen körülmények között nem lehet korlátozni vagy szankcionálni.

1.5. BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉG

Az üzleti partner biztonságos munkakörnyezetet biztosít. A munkahelyeknek és a munkaeszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. A munkahelyen és a vállalati létesítményekben tilos bármilyen formában megsérteni az alapvető emberi jogokat. Ezenkívül be kell tartani különösen a tűzvédelemmel és a sürgősségi ellátással szembeni követelményeket.

Különösen a fiatal munkavállalókat nem szabad kitenni olyan veszélyes, nem biztonságos vagy egészségtelen körülményeknek, amelyek veszélyeztetik egészségüket és fejlődésüket. A munkavállalókat rendszeres munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági képzésben kell részesíteni. Ezenkívül gondoskodni kell a munkahelyek megfelelő tisztaságáról. Ha az üzleti partner szállást biztosít a munkavállalóknak, erre ugyanazok a követelmények érvényesek.

A vállalatvezetés tagjai közül ki kell nevezni egy, a munkavállalók egészségvédelméért és biztonságáért felelős képviselőt, aki a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások bevezetéséért és betartásáért felel.

1.6. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK

A fegyelmi intézkedéseket a nemzeti jog és a nemzetközileg elismert emberi jogok keretében kell végrehajtani. Minden észszerűtlen fegyelmi intézkedést el kell kerülni, különös tekintettel a fizetések, szociális juttatások vagy dokumentumok (pl. igazolványok) visszatartására és a munkahely elhagyásának tilalmára.
Ezenkívül az üzleti partnernek tiszteletben kell tartania a munkavállalók felmondási jogait.

1.7. GYERMEKMUNKA ÉS KISKORÚAK VÉDELME

Az üzleti partner nem alkalmaz gyermekmunkát, és betartja a kiskorúak védelmére vonatkozó előírásokat. A minimális foglalkoztatási életkor nem lehet alacsonyabb, mint a törvényes tankötelezettség felső határa – kivéve, ha a nemzeti jog ettől eltérést enged.

A kiskorúak védelmére vonatkozó nemzeti előírásokat és nemzetközi normákat be kell tartani. Ezenkívül a fiatal munkavállalók nem végezhetnek éjszakai munkát.

2.KÖRNYEZET
2.1. KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYEK

Az üzleti partner betartja a vonatkozó környezetvédelmi törvényeket és rendeleteket.
Az üzleti partner működése megfelel a hulladékjogi, valamint a környezetterhelési és vízvédelmi követelményeknek. Az üzleti partner betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat. Ez különösen a veszélyes anyagok tárolására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozik. A munkavállalókat oktatásban kell részesíteni a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban.

2.2. ERŐFORRÁSOK ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

Ha ez észszerű eszközökkel lehetséges, el kell kerülni vagy legalábbis csökkenteni kell a környezetszennyezés mértékét. A környezet és az éghajlat védelme, valamint a biológiai sokféleség előmozdítása folyamatos feladat, amelyet csak a védelmi szint állandó javításával lehet teljesíteni az erőforrások felhasználásának tartós csökkentése és a hulladék csökkentése révén. Az üzleti partner ennek érdekében észszerű erőfeszítéseket tesz az üzleti tevékenysége során.

3. MEGFELELÉS
3.1. ALVÁLLALKOZÓK

Azoknak az alvállalkozóknak, akiket az üzleti partner bevon a szolgáltatások teljesítésébe, be kell tartaniuk a jelen magatartási kódexnek megfelelő előírásokat. Az üzleti partnernek tájékoztatnia kell az alvállalkozókat a magatartási kódex tartalmáról, és meg kell követelnie tőlük az itt felsorolt követelményeket és normákat.

3.2. JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ha olyan információk jutnak az üzleti partner tudomására, amelyek a magatartási kódex nem jelentéktelen megsértésére utalnak, akkor ezt haladéktalanul közölnie kell. Az üzleti partner kérésre köteles írásos tájékoztatást adni a jogsértésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szabálysértés, az érintett személyek és a szabálysértés bekövetkezett vagy lehetséges következményeinek részletes leírását (pl. hatósági intézkedések). Az üzleti partner köteles részt venni a jogsértés tisztázására irányuló intézkedésekben. A tájékoztatás az üzleti partner jogos érdekeinek védelme és a munkavállalók jogainak figyelembevétele mellett történik, különös tekintettel az adatvédelemre és az üzleti titkok védelmére. Ez az üzleti partner alvállalkozói esetében elkövetett jogsértésekre is vonatkozik.
Ezenkívül a normák megsértésének esetére ki kell alakítani egy belső jelentési rendszert; a bejelentést tevő munkavállalókkal szemben nem lehet fegyelmi szankciót kezdeményezni vagy hátrányos megkülönböztetést alkalmazni.

3.3. AUDITOK

Az üzleti partner lehetővé teszi a magatartási kódex betartásának ellenőrzését. Ebből a célból külön kérésre írásbeli tájékoztatást nyújt, és lehetővé teszi a helyszíni gyárlátogatásokat. Az üzleti partner az adott ellenőrzés céljának megfelelő mértékben betekintést nyújt a vonatkozó dokumentumokba. Az ellenőrzés elvégzésével harmadik felek (pl. auditorokat) is megbízásra kerülhetnek.
Kérésre a szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozók megfelelő ellenőrzési jogokat biztosíthatnak az üzleti partner számára.

3.4. JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

A jelen magatartási kódexben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az üzleti partnernek észszerű határidőt lehet szabni a helyzet orvoslására, vagy ha ez a jogsértés jellege miatt nem lehetséges, akkor figyelmeztetésben lehet részesíteni. Ha az üzleti partner a határidő lejártáig nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, vagy ha ismétlődő jogsértések történnek, a szerződéses jogviszony rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető. Ismétlődő vagy súlyos jogsértések esetén a szerződéses jogviszony akár határidő és figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal megszüntethető. Ez a rendelkezés nem érint egyéb jogokat, különösen a kártérítésre irányuló esetleges igényt.