MAGATARTÁSI KÓDEX ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA

ELŐSZÓ

A Schwarz-csoport nagy jelentőséget tulajdonít a társadalmi és ökológiai fenntarthatóságnak az üzleti partnerekkel való együttműködés során és a teljes ellátási láncban. Az üzleti partnerek számára készült magatartási kódex az üzleti partnerekkel való együttműködés alapelveit rögzíti.

Az abban foglalt alapelvek üzleti kapcsolataink minimálisan elvárható szabályait testesítik meg. A kódex a következő nemzetközi irányelveken és elveken alapul:

• Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
• ENSZ Globális Megállapodás (UNGC)
• Az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek
• A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény
• A nők jogairól szóló ENSZ-egyezmény
• Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei
• A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normái
• Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény

Az üzleti tevékenység végzésének helye szerinti országban mindenkor érvényes nemzeti és egyéb vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, valamint a jelen magatartási kódexben foglalt elveket be kell tartani. Az összes alkalmazandó előírás közül az a meghatározó, amelyik a legalkalmasabb a védett cél elérésére.
Ezenkívül az említett normák végrehajtását és nyomon követését megfelelő belső eljárással kell biztosítani.

A vesztegetés és a korrupció minden fajtája tilos. Ezenkívül az üzleti partner vállalja, hogy az iparágra vonatkozó összes szakmai előírást betartja.

1. MUNKA
1.1. A DISZKRIMINÁCIÓ TILALMA

Az üzleti partner a diszkrimináció minden formájától (közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás) tartózkodik. Különösen tilos a diszkrimináció az ember életkora, neme, szexuális irányultsága, várandóssága, fogyatékossága, nemzetisége, etnikai származása, bőrszíne, vallása vagy világnézete, politikai meggyőződése, társadalmi háttere vagy családi állapota alapján. A diszkrimináció akkor következik be, amikor egy személyt hátrányos megkülönböztetés ér a fent említett jellemzők vagy más, tényszerűen nem igazolható körülmény miatt.
A nők és a férfiak esélyegyenlőségét a képzés, valamint a személyes és szakmai fejlődés minden területén garantálni kell.


1.2. IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓD

Az üzleti partner nem alkalmaz kényszermunkát vagy börtönmunkát, és gondoskodik arról, hogy a munkahelyen senki ne részesüljön durva vagy embertelen bánásmódban, különös tekintettel a munkavállalók szexuális zaklatására, fizikai büntetésére, szellemi és fizikai kényszerítésére, valamint verbális bántalmazására. A munkavállalókat fenyegetni sem szabad ilyen viselkedéssel.

1.3. MUNKABÉR ÉS MUNKAIDŐ

Az üzleti partner betartja a munkabérre és a munkaidőre vonatkozó összes kapcsolódó törvényt, előírást és ipari szabványt. A béreknek és egyéb juttatásoknak összhangban kell lenniük legalább a helyi előírásokkal és a helyi gyártóipari normákkal. A béreket és egyéb juttatásokat pontosan meg kell határozni, illetve rendszeresen és teljes egészében ki kell fizetni. A cél olyan bérek és egyéb juttatások kifizetése, amelyek fedezik a megélhetési költségeket, ha a törvényben előírt minimálbér túl alacsony. A természetbeni juttatások levonása csak kis mértékben, és csak a természetbeni juttatás értékének arányában engedélyezett. Az üzleti partner vállalja, hogy kifizeti a törvényben előírt szociális juttatásokat és a munkavállalókat a nemzeti jogszabályok alapján megillető ellátásokat (pl. biztosítási szolgáltatások, túlóradíjak és fizetett szabadság).
Ezenkívül a javadalmazás összetételét rendszeresen és érthető formában közölni kell a munkavállalókkal. A munkaviszonyból eredő kötelezettségeket szöveges formában kell rögzíteni és munkaszerződés formájában kell átadni a munkavállalóknak. Az üzleti partner alapvetően nem tarthat vissza semmilyen munkaeszközt.

A munkavállalók nem dolgozhatnak tovább a törvényben megengedett munkaidőnél. A törvényileg előírt pihenőnapokat be kell tartani. Ezen túlmenően a munkavállalóktól nem követelhető meg, hogy rendszeresen heti 48 óránál többet, és – a túlórát is beleértve – heti 60 óránál többet dolgozzanak. Ezt a pluszmunkát külön kell megfizetni a nemzeti joggal összhangban, vagy szabadidővel kell kompenzálni. Hat egymást követő munkanap után minden munkavállalónak joga van legalább egy szabadnapra.

 

1.4. BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉG

Az üzleti partner biztonságos munkakörnyezetet biztosít. A munkahelyeknek és a munkaeszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. A munkahelyen és a vállalati létesítményekben tilos bármilyen formában megsérteni az alapvető emberi jogokat. Ezenkívül be kell tartani különösen a tűzvédelemmel és a sürgősségi ellátással szembeni követelményeket.

Különösen a fiatal munkavállalókat nem szabad kitenni olyan veszélyes, nem biztonságos vagy egészségtelen körülményeknek, amelyek veszélyeztetik egészségüket és fejlődésüket. A munkavállalókat rendszeres munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági képzésben kell részesíteni. Ezenkívül gondoskodni kell a munkahelyek megfelelő tisztaságáról. Ha az üzleti partner szállást biztosít a munkavállalóknak, erre ugyanazok a követelmények érvényesek.

A vállalatvezetés tagjai közül ki kell nevezni egy, a munkavállalók egészségvédelméért és biztonságáért felelős képviselőt, aki a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások bevezetéséért és betartásáért felel.

1.5. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK

A fegyelmi intézkedéseket a nemzeti jog és a nemzetközileg elismert emberi jogok keretében kell végrehajtani. Minden észszerűtlen fegyelmi intézkedést el kell kerülni, különös tekintettel a fizetések, szociális juttatások vagy dokumentumok (pl. igazolványok) visszatartására és a munkahely elhagyásának tilalmára.
Ezenkívül az üzleti partnernek tiszteletben kell tartania a munkavállalók felmondási jogait.

1.6. GYERMEKMUNKA ÉS KISKORÚAK VÉDELME

Az üzleti partner nem alkalmaz gyermekmunkát, és betartja a kiskorúak védelmére vonatkozó előírásokat. A minimális foglalkoztatási életkor nem lehet alacsonyabb, mint a törvényes tankötelezettség felső határa – kivéve, ha a nemzeti jog ettől eltérést enged.

A kiskorúak védelmére vonatkozó nemzeti előírásokat és nemzetközi normákat be kell tartani. Ezenkívül a fiatal munkavállalók nem végezhetnek éjszakai munkát.

2.KÖRNYEZET
2.1. KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYEK

Az üzleti partner betartja a vonatkozó környezetvédelmi törvényeket és rendeleteket.
Az üzleti partner működése megfelel a hulladékjogi, valamint a környezetterhelési és vízvédelmi követelményeknek. Az üzleti partner betartja a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat. Ez különösen a veszélyes anyagok tárolására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozik. A munkavállalókat oktatásban kell részesíteni a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban.

2.2. ERŐFORRÁSOK ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

Ha ez észszerű eszközökkel lehetséges, el kell kerülni vagy legalábbis csökkenteni kell a környezetszennyezés mértékét. A környezet és az éghajlat védelme, valamint a biológiai sokféleség előmozdítása folyamatos feladat, amelyet csak a védelmi szint állandó javításával lehet teljesíteni az erőforrások felhasználásának tartós csökkentése és a hulladék csökkentése révén. Az üzleti partner ennek érdekében észszerű erőfeszítéseket tesz az üzleti tevékenysége során.

3. MEGFELELÉS
3.1. ALVÁLLALKOZÓK

Azoknak az alvállalkozóknak, akiket az üzleti partner bevon a szolgáltatások teljesítésébe, be kell tartaniuk a jelen magatartási kódexnek megfelelő előírásokat. Az üzleti partnernek tájékoztatnia kell az alvállalkozókat a magatartási kódex tartalmáról, és meg kell követelnie tőlük az itt felsorolt követelményeket és normákat.

3.2. JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ha olyan információk jutnak az üzleti partner tudomására, amelyek a magatartási kódex nem jelentéktelen megsértésére utalnak, akkor ezt haladéktalanul közölnie kell. Az üzleti partner kérésre köteles írásos tájékoztatást adni a jogsértésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szabálysértés, az érintett személyek és a szabálysértés bekövetkezett vagy lehetséges következményeinek részletes leírását (pl. hatósági intézkedések). Az üzleti partner köteles részt venni a jogsértés tisztázására irányuló intézkedésekben. A tájékoztatás az üzleti partner jogos érdekeinek védelme és a munkavállalók jogainak figyelembevétele mellett történik, különös tekintettel az adatvédelemre és az üzleti titkok védelmére. Ez az üzleti partner alvállalkozói esetében elkövetett jogsértésekre is vonatkozik.
Ezenkívül a normák megsértésének esetére ki kell alakítani egy belső jelentési rendszert; a bejelentést tevő munkavállalókkal szemben nem lehet fegyelmi szankciót kezdeményezni vagy hátrányos megkülönböztetést alkalmazni.

3.3. AUDITOK

Az üzleti partner lehetővé teszi a magatartási kódex betartásának ellenőrzését. Ebből a célból külön kérésre írásbeli tájékoztatást nyújt, és lehetővé teszi a helyszíni gyárlátogatásokat. Az üzleti partner az adott ellenőrzés céljának megfelelő mértékben betekintést nyújt a vonatkozó dokumentumokba. Az ellenőrzés elvégzésével harmadik felek (pl. auditorokat) is megbízásra kerülhetnek.
Kérésre a szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozók megfelelő ellenőrzési jogokat biztosíthatnak az üzleti partner számára.

3.4. JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

A jelen magatartási kódexben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az üzleti partnernek észszerű határidőt lehet szabni a helyzet orvoslására, vagy ha ez a jogsértés jellege miatt nem lehetséges, akkor figyelmeztetésben lehet részesíteni. Ha az üzleti partner a határidő lejártáig nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, vagy ha ismétlődő jogsértések történnek, a szerződéses jogviszony rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető. Ismétlődő vagy súlyos jogsértések esetén a szerződéses jogviszony akár határidő és figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal megszüntethető. Ez a rendelkezés nem érint egyéb jogokat, különösen a kártérítésre irányuló esetleges igényt.