magatartási kódex

Magatartási / Etikai Kódex

A Lidl a vállalaton belül, illetve az üzleti partnereivel fennálló kapcsolatai tekintetében is figyelmet fordít arra, hogy a legalapvetőbb társadalmi normák betartásra kerüljenek. A Lidl tagja a „Business Social Compliance Initiative (BSCI)“ közösségi kezdeményezésnek az Európai Külkereskedelmi Szövetség keretein belül. A fent említett alapokon a Lidl egy saját Magatartási/Etikai Kódexet dolgozott ki, melynek célja a legalapvetőbb társadalmi normák betartatása a különböző országokban lévő üzleti partnereivel. Ezek a normák a Lidl és üzleti partnerei között fennálló jogviszony lényeges részét képezik.

1. Emberi méltóság

Az emberi méltóságot, mint az emberi együttélés alapvető feltételét, tiszteletben kell tartani.

2. Törvényi előírások betartása

A nemzeti és egyéb irányadó törvényeket valamint előírásokat, továbbá az ILO és az ENSZ legalapvetőbb normáit és szabályait be kell tartani. A hatályos előírások közül mindig a jogvédelem célja szempontjából legalkalmasabb norma érvényes. Tilos a vesztegetés, a korrupció minden formája, beleértve az aktív és passzív vesztegetést is.

3. Gyermekmunka tilalma

A Lidl számára gyártott áruk előállítása vagy a Lidl számára nyújtott szolgáltatások során tilos a gyermekmunka, ahogy azt az ILO és az Egyesült Nemzetek szabályai, az SA8000 nemzetközi szabvány vagy a nemzeti előírások is tiltják. A gyermekmunka tilalmára vonatkozó előírás megszegését dokumentált stratégiával és eljárások alkalmazásával kell megelőzni; a gyermekek iskolai továbbképzését a megfelelő módon támogatni kell. A fiatalkorúak, akik az SA8000 nemzetközi szabvány definíciója szerint a 15. életévüket betöltötték, de a 18-at még nem, csak az iskolai időn kívül foglalkoztathatók. A munkaidő semmi esetre sem lépheti túl a napi 8 órát, az iskolára, a munkavégzésre és a munkába járásra fordított idő nem haladhatja meg a napi 10 órát. Fiatalkorúak éjszakai munkára nem vehetők igénybe.

4. A kényszermunka és a jogellenes fegyelmezés tilalma

Tilos a kényszermunka minden formája, továbbá tilos a testi fenyítés, a mentális vagy fizikai kényszer és a szóbeli szidalmazás.

5. Munkakörülmények és javadalmazás

A vonatkozó nemzeti munkajogi szabályok betartása kötelező. A bérek és egyéb juttatások mértéke, amelyet a munkavállalók kapnak, legalább a vonatkozó jogszabályoknak, és/vagy a helyi gazdaság gyártókra vonatkozó standardjainak megfelel. A béreket és az egyéb juttatásokat egyértelműen kell meghatározni, és rendszeresen ki kell fizetni. A cél olyan bérek és egyéb juttatások fizetése, amely fedezi a megélhetési költségeket, ha a törvény által meghatározott minimálbér ehhez kevés. Dologi juttatásokért – a dologi juttatás mértékének figyelembe vételével – csak a bér kis részének levonása engedélyezett, ha azt jogszabály lehetővé teszi.

A rendszeres legmagasabb ledolgozott óraszám a törvényi szabályozásnak megfelelően kerül meghatározásra, de hetente nem lehet több, mint 48 óra. A túlórák száma nem haladhatja meg a heti 12 órát, kivéve, ha a vállalat érdekében időszakosan (rövidtávon) az szükséges, és a kollektív jogi szabályozás alapján engedélyezett. A túlórát meg kell fizetni, vagy ha a jogszabály lehetővé teszi, a munkavállalónak ki kell adni. Hat egymást követő munkanap után a munkavállalónak joga van egy pihenőnaphoz. Hatnál több egymást követő munkanap csak akkor engedélyezett, ha azt a nemzeti jog és a kollektív jogi szabályozás lehetővé teszi.

6. A diszkrimináció tilalma

Tilos az alkalmazottat neme, szexuális identitása, kora, vallása vagy világnézete, faji, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, szociális háttere vagy bármilyen fogyatékossága miatt hátrányosan megkülönböztetni.

7. Szervezkedési és gyülekezési jog

A nemzeti törvények és előírások, továbbá az ILO szabályai szerint tilos a munkavállalók jogát korlátozni munkavállalói szervezetek alapítása és a belépés tekintetében, továbbá abban, hogy kollektív tárgyalásokat folytassanak. A munkavállalókat a fenti jogok gyakorlása miatt tilos diszkriminálni.

8. Egészséges és biztonságos munkahely

Biztonságos és egészségre nem ártalmas munkahelyet kell biztosítani. Tilos a munkavégzés helyén és az üzemi létesítményekben olyan munkakörülményeket fenntartani, amelyek az alapvető emberi jogokat sértik. Különösen a fiatal munkavállalókat tilos veszélyes, nem biztonságos vagy egészségre káros körülményeknek kitenni, amelyek az egészségüket és a fejlődésüket veszélyeztetik. A munkavállalóknak rendszeresen részt kell venniük egészségügyi és munkavédelmi oktatásokon.

A vállalat vezetőségi tagjai közül ki kell nevezni egyet, aki felelős a munkavállalók egészségéért és biztonságáért, továbbá az egészségügyi- és munkavédelmi normák bevezetéséért és betartásáért a munkahelyen.

9. Környezetvédelem

A hulladék kezeléséről szóló környezetvédelmi és biztonsági előírásokat, a kémiai és más veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat be kell tartani. A munkavállalóknak a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban oktatáson kell részt venniük.

10. Alkalmazás a működés során

A fenti társadalmi normák bevezetését, illetve betartásának ellenőrzését, a társadalmi felelősség szabályai szerint kidolgozott működési stratégiával, és a megfelelő üzemen belüli eljárások összehangolásával kell megvalósítani. A jelen társadalmi normák elleni vétségek jelentésére ki kell dolgozni egy vállalaton belüli jelentési rendszert. Tilos a jelentést tevő munkavállalókkal szembeni hátrányos intézkedés, illetve azok hátrányos megkülönböztetése.

A Lidl üzleti partnerei hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalmi normák betartását a Lidl maga vagy bármely, a Lidl által megbízott független vizsgáló útján bármikor ellenőrizheti.

A Lidl minden üzleti partnere vállalja, hogy a fenti társadalmi normákat betartja, és betartásukat az üzleti partnereivel szemben is megköveteli, illetve felügyeli.