Tájékoztatás hulladékká vált, vagy használt elektronikus és elektromos berendezés visszavételéről, átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről

A jelen tájékoztatás azokat a szabályokat foglalja össze, amelyek alapján a Lidl Magyarország Bt. (Lidl) – elsősorban az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendeletnek (Kormányrendelet) megfelelően – gyártóként visszaveszi, átveszi, gyűjti és kezelteti a hulladékká vált, vagy használt elektronikus és elektromos berendezéseket. 

Annak érdekében, hogy a tájékoztató egyértelmű legyen, a tájékoztató tartalmazza a benne használt fogalmak magyarázatát, illetve kérdés – felelet formájában bemutatja az eljárási szabályokat, a felek jogait és kötelességeit. További kapcsolódó fogalmak a 2012. évi CLXXXV. törvényben (Hulladéktörvény), és a fent említett Kormányrendeletben olvashatók.

I. Fogalom meghatározások

Átvételi hely: olyan, a gyártó, a forgalmazó által fenntartott gyűjtőhely, amely a Kormányrendeletben meghatározott gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvétele és azt követő gyűjtése céljából lett kialakítva; a Lidl esetében az átvételi hely a magyarországi Lidl üzleteket jelenti.

Elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is. 

szemeteskuka jelzés

Tekintettel arra, hogy ezek a berendezések elkülönített gyűjtést igényelnek, a 2005. augusztus 13-a után gyártott termékeket minden esetben az alábbi ábrával kell ellátni.

Ez az ábra arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések gyűjtésének és kezelésének elkülönítetten, szabályozott körülmények között kell megtörténnie, ezért nem szabad e berendezéseket a települési hulladék közé dobni. Az elektromos és elektronikus berendezések anyaga tipikusan üveg, fém és műanyag, amelyek megfelelő módon kezelve újrahasznosíthatók.

Elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak.

Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

További fogalmak

Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklete tartalmazza.

Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak. 

Ht.: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely a hulladékgazdálkodás legfontosabb szabályait tartalmazza.

Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

Újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés.

Vásárlási utalvány: olyan a Lidl által nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat a Kormányrendeletben meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályok szerint.

Veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék (például a mérgező hulladék).

II. Tájékoztatás: kérdezz-felelek

rdés: Mi az az elektromos/elektronikai hulladék?

Válasz: Amint arra a fogalom meghatározások között utaltunk, a már felesleges, elhasználódott, esetleg üzemképtelenné vált elektromos/elektronikai berendezéseket nevezzük elektromos/elektronikai hulladékoknak.

Kérdés: Minden elektromos/elektronikai hulladékot vagy ilyen használt berendezést vissza-, illetve átvesznek a Lidl üzleteiben?

Válasz: Nem, nem mindegyiket. A Lidl csak azokat az elektromos/elektronikai hulladékokat, használt berendezéseket, illetve azok alkatrészeit veszi vissza, illetve át, amelyeket:
a) A Lidl valamelyik üzletében vásároltak, vagy amelyeket
b) Nem a Lidl valamelyik üzletében vásároltak, de a máshol megvásárolt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos/elektronikai berendezést a Lidl is forgalmaz.

Az átvételi és gyűjtési kötelezettség a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka esetében is fennáll.

Gyakorlati példa: Máshol vásárolt és hulladékká vált hűtőgépet, mosógépet nem veszünk át, mivel ilyen berendezéseket nem forgalmazunk.

FONTOS: Ha a visszahozott berendezés emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent, a visszavételt megtagadjuk!

Kérdés: Mi történik akkor, ha a Lidl nem veszi vissza/ nem veszi át a visszahozott használt vagy hulladékká vált elektromos/elektronikai berendezést?

Válasz: Munkatársunk jegyzőkönyvet vesz fel, melyben megjelöli a visszautasítás indokát, helyét, idejét. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írnia. A hulladék birtokosát a helyszínen tájékoztatjuk arról, hogy hol és kinek adhatja át a hulladékot.  

Kérdés: Milyen feltételekkel és hogyan válthatom be a hulladék vagy használt elektromos és elektronikus berendezésért kapott vásárlási utalványt?

Válasz:

 • Vásárlási utalvány kizárólag fogyasztó (természetes személy) részére jár.
 • Vásárlási utalvány abban az esetben jár a visszahozott elektromos/elektronikai hulladékért, ha az nincs megbontva és tartalmazza a fő alkatrészeket.
 • Elektromos/elektronikai hulladék alkatrészeit önmagában is átvesszük, azonban azokért vásárlási utalványt nem adunk.
 • Egy visszahozott elektromos, elektronikai hulladékért cserébe egy darab, meghatározott összegű utalvány adható.
 • A kapott utalványt felhasználni csak új elektromos/elektronikai berendezés vásárlásakor lehet. Az utalvány csak a kiállítás napján érvényes és csak abban a boltban, ahol kiadásra került.
 • Egy berendezés megvásárlásához egy kupon használható fel.
 • A visszahozott elektromos/elektronikai hulladékért cserébe egy vásárlónak egy napon legfeljebb 20 utalvány adható.
 • A vásárlási utalvány összege nem áthárítható, készpénz belőle vissza nem adható!

Kérdés: Mindenki jogosult utalványra?
Válasz: Utalványra a jelen tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően fogyasztók jogosultak, vállalkozások nem. A Lidl a fogyasztóktól ingyen veszi át a használt vagy hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéseket.

Kérdés: A Lidl határozza meg a vásárlási utalvány összegét?
Válasz: Nem, a vásárlási utalvány összegét a Kormányrendelet 1. számú melléklete határozza meg.

Kérdés: Mekkora összegű vásárlási utalványra vagyok jogosult?
Válasz: A Kormányrendelet az egyes elektromos és elektronikus berendezések esetében tartalmazza a vásárlási utalvány összegét.

Néhány, általunk is forgalmazott elektromos, elektronikai berendezés visszavételekor adható vásárlási utalvány összege: 

- hajszárító: 100 Ft
- kenyérpirító: 50 Ft
- olajsütő: 300 Ft
- mobiltelefon: 100 Ft
- varrógép: 300 Ft
- porszívó: 100 Ft
- vasaló: 100 Ft
- kávé-, vagy teafőző: 100 Ft
- elektromos kés: 100 Ft
- villanyborotva: 100 Ft
- fűrészgép: 400 Ft

Az elektromos/ elektronikai berendezések gyártói a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatják az alábbiakról:

 • az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;
 • az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;
 • a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható;
 • a tájékoztató elején szereplő ábra azt a jelentést hordozza magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;
 • az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;
 • használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;
 • tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint;
 • a kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, és a költségek viselésére kötelezettséget vállal.

A Lidl a tájékoztatási kötelezettségének a termék hirdetésétől függően az alábbi módokon tesz eleget: 

 • az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó nyomtatott szórólapon, reklámújságban, továbbá katalógusban (ha ilyeneket a gyártó előállít) annak az internetes címnek a közzététele útján, amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;
 • az elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben, vagy a nyomtatott használati útmutatóban, termékismertetőben elhelyezett internetes címnek a közzététele útján (ha ilyeneket a gyártó előállít), amelyen keresztül a tájékoztatás elektronikusan korlátlanul elérhető;
 • a honlapján vagy egy más gyártóval vagy gyártókkal közösen üzemeltetett honlapon; valamint
 • a fogyasztók részére elektronikusan küldött hírlevélben és az általa üzemeltetett webáruház honlapján (ha a gyártó webáruházat üzemeltet).

A tájékoztatásnak jól olvashatónak és könnyen elérhetőnek kell lennie, továbbá egyértelműen felismerhető helyen kell megtörténnie
Az elektromos és elektronikus berendezésre vonatkozó fenti információknak addig az időpontig kell elérhetőnek lennie, amíg gyártják vagy forgalmazzák, illetve amíg arra vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés a szórólapban, reklámújságban, vagy a katalógusban szerepel
A gyártó gondoskodik arról, hogy a terméken, annak csomagolásán, használati útmutatójában, vagy garanciajegyén szerepeljen az elkülönített gyűjtésre vonatkozó ábra, illetve a gyártó megjelölése jól látható, olvasható, felismerhető és letörölhetetlen formában.

A Lidl körültekintően kiválasztott, engedéllyel rendelkező partnerrel végezteti a hulladékkezelést.

A használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtést és kezelést igényelnek, egyrészt mert a környezetre és emberi életre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak, másrészt hasznosításuk így jobban megfelel a környezeti és gazdasági kívánalmaknak.
Tegyünk együtt környezetünkért!

Kérjük, keresse áruházainkban a fentiekkel kapcsolatban a boltvezetőt. A visszahozható elektromos/elektronikai berendezésekről, valamint az egyes berendezésekért adható vásárlási utalványok összegéről további információt kaphat üzleteinkben.

Az aktuális törvényi szabályozás a Nemzeti Jogszabálytár (http://njt.hu/) honlapján az évszám 2014, sorszám 197 (Kormányrendelet), illetve az évszám 2012, sorszám CLXXXV. (Hulladéktörvény) megadásával érhető el.