Fogyasztói szabályzat

Fogyasztói jogok a Lidl üzleteiben

Legfontosabb célunk vásárlóink elégedettsége. Ennek érdekében termékeink minőségével és használhatóságával szemben a legmagasabb követelményeket támasztjuk. Előfordulhat azonban, hogy a megvásárolt termék meghibásodik (pl.: gyártási hiba). Megtörténhet az is, hogy vásárlásból hazaérve Ön rádöbben, hogy mégsem tetszik a termék színe vagy az ajándékba vett ingből egy mérettel nagyobbra lett volna szükség. Mit tehet ilyenkor?

Az alábbi tájékoztató segítséget nyújt a jótállási és kellékszavatossági jogok értelmezésében és az igényérvényesítésben, ha a termék hibás, továbbá tájékoztatást tartalmaz a LIDL által az Ön részére biztosított, különleges többletjogokról is (pl. amely jogok alapján kérheti a termék cseréjét anélkül, hogy a termék hibás lenne).

I. Jogszabály alapján fennálló jogok

1. Jogszabályon alapuló jótállás

Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, mobiltelefon, motoros kerti gépek és kéziszerszámok, hírközlési eszközök, irodatechnikai készülékek, egészségmegőrző termékek stb.)  kötelező jótállást ír elő, ha a terméket fogyasztó vásárolja meg. Jótállási kötelezettség esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

2021.01.01-jétől megvásárolt termékek esetében a jótállás időtartama eladási ártól függően:
•    10 000-100 000 forintig: 1 év
•    100 001-250 000 forintig: 2 év.
A korábban fogyasztó által vásárolt 10 000 forint feletti áru tartós fogyasztási cikkekre a vásárlás idején hatályos jogszabályok irányadók, azaz a jogszabály alapján fennálló jótállás 1 év.  

FONTOS: Jótállást csak fogyasztó érvényesíthet. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

Jótállási igény érvényesítésekor Önnek nem kell bizonyítania a meghibásodás körülményét, elegendő a vásárlást igazoló blokkot vagy a jótállási jegyet és a terméket visszajuttatnia a jótállási jegyen megadott szervizbe vagy bármelyik LIDL üzletbe. A kényelmesebb ügyintézés érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal, ahol kollégáink megszervezik a termék szervizbe jutását.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használhatta.

Emellett jogszabály alapján biztosított jog az ún. „három-munkanapos csere szabály”; a fenti szabály alapján, amennyiben jogszabályi jótállás köteles, tartós fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a LIDL köteles azt kicserélni, feltéve, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállás esetén érvényesíthető jogokat a III. pont tartalmazza.

2. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság hibás termék esetén biztosít jogokat. Fogyasztó esetében, a kellékszavatosság a vásárlástól számított 12 hónapon belül gyakorlatilag úgy működik, mint a jótállás: a hibát haladéktalanul be kell jelenteni; a LIDL ebben az esetben megvizsgálja a terméket. Ugyanakkor, ha vásárlástól 12 hónap már eltelt, kellékszavatossági igény érvényesítésekor már Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és azt nem rendeltetésellenes használat okozta.

A kellékszavatossági jog keretében a fogyasztó a vásárlás időpontjától számított kétéves elévülési határidőn belül érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, a jótállási jegy vagy vásárlást igazoló blokk és a termék bármely LIDL üzletbe történő visszajuttatásával.

Kellékszavatossági jogokat nem csak fogyasztó érvényesíthet. Nem fogyasztó vagy vállalkozás esetében a kellékszavatossági igény egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthető. Vállalkozás esetében a fenti, bizonyítási teherrel kapcsolatos kedvezmény nem alkalmazható, az egyéves elévülési határidő teljes tartama alatt a vállalkozás köteles bizonyítani, ha kellékszavatossági jogát kívánja érvényesíteni.

A kellékszavatosság esetén érvényesíthető jogokat a III. pont tartalmazza.

 

II. LIDL Garancia tájékoztató

A LIDL a fogyasztót a jogszabály alapján megillető jogokon felül, egyes megjelölt termékek esetén fogyasztók részére LIDL Garanciát biztosít, amely szerződéses jótállásnak minősül. A LIDL Garancia a fogyasztók jogszabály által biztosított jogait nem érinti, azon felül jár a megjelölt termékek esetében.  
A LIDL Garancia a vásárlástól számított 3 vagy 5 év, melyet a termék dobozán, és/vagy termékismertetőjében, és/vagy akciós újságban jelölünk.

1. Általános szabályok a LIDL Garanciával kapcsolatban
A LIDL garantálja, hogy a vásárlás időpontjában a termék megfelel a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás teljesítés esetén a LIDL helytáll a LIDL Garancia időtartamán belül. Nem tartozik LIDL Garancia alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel vagy ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy amely bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta. A LIDL Garancia nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.  A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A LIDL Garancia érvényesíthetősége a vásárlás napjától számított 3 vagy 5 év, amely jogvesztő határidő. A LIDL Garancia a termék kicserélése vagy kijavítása esetében nem indul újra. Ez azt jelenti, hogy a 3 vagy 5 éves LIDL Garancia mindig a vásárlást követő 3 vagy 5 éven belül érvényesíthető. Ha a fogyasztó a terméket a LIDL Garancia alapján javíttatja ki, a LIDL Garancia időtartama nem hosszabbodik meg a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A LIDL Garanciát csak fogyasztó érvényesíthet. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A LIDL Garancia  a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a jótállási, kellék- és termékszavatossági– nem érinti. Ha a fogyasztót hibás teljesítés miatt több fogyasztói jog is megilleti, a fogyasztó dönt, melyiket kívánja érvényesíteni.  

2. LIDL Garancia által biztosított jogok
A LIDL Garancia alapján Lidl saját döntése szerint a termék javítására, cseréjére vagy a termék vételárának visszafizetésére köteles.

3. A fogyasztó által a LIDL Garancia érvényesítése érdekében követendő eljárás
A LIDL Garancia a vásárlást igazoló nyugtával és/vagy a jótállási jeggyel érvényesíthető. Kérjük ezeket a garanciális idő végéig őrizze meg. A termék csomagolása nem feltétele a garancia érvényesítésének. Amennyiben Ön érvényesíteni szeretné a Lid Garanciához kapcsolódó jogait, úgy a hiba bejelentését az ingyenesen hívható Ügyfélszolgálati telefonszámon teheti meg: 06 80 020 534 vagy a www.lidl.hu oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Fontos, hogy a LIDL Garancia csak a fentiek szerint érvényesíthető, a terméket a Lidl üzletekbe visszahozni nem lehet. A LIDL Garancia érvényesítése esetében jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor.

Amennyiben fentiek érvényesítése során kérdése, kifogása vagy problémája merülne fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 80 020 534-as telefonszámon! Munkatársaink hétköznapokon 8-18 óra között, szombaton pedig 8-15 óra között állnak rendelkezésére!

III. Érvényesíthető jogok

Az alábbiakban az érvényesíthető jogokat foglaljuk össze: először az általános szabályokat, amelyek elsősorban a 2021.01.01-et megelőzően vásárolt termékek esetében irányadók, majd a második pontban az új szabályokat emeljük ki.

1.    Általános szabályok
Hibás teljesítés esetén elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Másodsorban kérhető árleszállítás vagy a szerződéstől is elállhat és pénzvisszafizetést kérhet.
Főszabály szerint tehát Ön a Termék kijavítására, kicserélésére jogosult. Amennyiben azonban a fentieket a LIDL nem tudja teljesíteni, abban az esetben áttérhet a fent említett másodlagosan kérhető intézkedésekre. Viszont fontos, hogy ha Ön alapos ok nélkül „átugorja” az elsődlegesen kérhető intézkedéseket és egyből árleszállítást vagy pénzvisszafizetést kér, az ebből eredő minden esetleges költség kizárólag Önt terheli.

Elállás esetén pénzét az alábbi esetekben fizetjük vissza:
•    a LIDL a kijavítást nem vállalja, vagy nem lehetséges,
•    a LIDL a kicserélést nem vállalja, vagy nem lehetséges,
•    a LIDL e kötelezettségének nem tud eleget tenni, mivel az aránytalan többletköltséggel járna, valamint
•    amennyiben Önnek a javítás vagy csere már nem áll érdekében, ezért arra nem tart igényt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Az Ön döntése, hogy a jogszabályban előírt jótállási igényét, kellékszavatossági igényét vagy adott esetben a LIDL Garanciát érvényesíti! Azonban ugyanazon hiba miatt, egyszerre több jogcímen igény nem érvényesíthető!

Természetesen a már részletezett jótállási, kellékszavatossági jogok alkalmazhatóak az akciós/leértékelt termékeink esetén is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az irányadó 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet értelmében a visszáru bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a vásárló nevét és címét. A jogszabályi megfelelés miatt kérjük állítsa ki üzleteink eladóterében található terminálokon az Ön saját Lidl Vásárlói kártyáját, nevének és címének megadásával. Tájékoztatjuk, hogy a terminálokon nem történik adatrögzítés és elegendő egyszer kiállítani kártyát, hogy azt a jövőben is használhassa.

2.    Jótállási igény érvényesítése 2021. 01.01. után vásárolt termékek esetében

A 2021.01.01-je után vásárolt termékek esetében főszabály szerint Ön továbbra is elsősorban a termék kijavítására, illetve kicserlésére jogosult az alábbiak szerint:

•    Amennyiben a jótállás alá tartozó termék a jótállási időn belül az első alkalommal hibásodik meg és megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, akkor a LIDL 8 napon belül kicseréli Önnek a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, akkor annak vételárat 8 napon belül visszatéríti Önnek.
•    Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a jótállási időn belül a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a LIDL 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, akkor köteles annak vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére.
•    Ha a termék kijavítására az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor, akkor a LIDL 8 napon belül cserélni köteles a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a LIDL köteles a termék vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére.

Amennyiben a termék javítható, és a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a LIDL a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról.

Amennyiben azonban a fentieket a LIDL nem tudja teljesíteni, Ön továbbra is áttérhet a fent említett másodlagosan kérhető intézkedésekre. Viszont fontos, hogy ha Ön alapos ok nélkül „átugorja” az elsődlegesen kérhető intézkedéseket és egyből árleszállítást vagy pénzvisszafizetést kér, az ebből eredő minden esetleges költség kizárólag Önt terheli.

IV. Igényérvényesítési idő újraindulása

A termék kijavítással érintett része tekintetében az igényérvényesítési határidő meghosszabbodik, kicserélés esetén pedig a jogszabályban előírt jótállási idő és a kellékszavatossági igény elévülési ideje is újraindul. Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A LIDL 3 éves Garancia a termék kicserélése vagy kijavítása esetében nem indul újra, kizárólag a fent is említett, jogszabályban előírt jótállási idő és a kellékszavatossági igény elévülési ideje! (Ez azt jelenti, hogy a 3 éves LIDL Garancia mindig a vásárlást követő 3 éven belül érvényesíthető.)

V. További lehetőségek

Amennyiben Ön elégedetlen a nálunk vásárolt élelmiszer minőségével, hozza vissza azt a vásárlástól számított 1 hónapon és minőség megőrzési időn belül bármelyik üzletünkbe! A vásárlást igazoló blokk felmutatásával visszafizetjük Önnek a vételárat!
Minden egyéb, LIDL üzletben vásárolt, nem élelmiszer terméket (kivéve a Blue mobile termékeket) 90 napon belül, a vásárlást igazoló blokk ellenében visszaveszünk és a teljes vételárat megtérítjük.

FONTOS: A fenti lehetőségeket is kizárólag fogyasztó érvényesítheti!

VI. Gyártóval szemben érvényesíthető igények

1. Termékfelelősség

Abban az esetben, ha egy hibás termék testi sérülést, egészségkárosodást vagy akár halált, továbbá egyéb, 500 eurót meghaladó dologi kárt okoz, a felelősség a gyártót, importőrt terheli.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.

Termékfelelősség miatt igény a gyártóval szemben érvényesíthető. Ha igényét a LIDL-el közli, azt továbbítjuk a gyártónak, illetve kérésre megadjuk a gyártó elérhetőségét.

A kártérítés a kár bekövetkeztétől vagy a hiba felismerésétől számított három évig igényelhető, de legfeljebb a termék forgalomba hozatala után 10 évig.

2. Termékszavatosság

A termékszavatosság intézményének köszönhetően Ön közvetlenül a gyártóval szemben is érvényesítheti szavatossági jogát. A termékszavatosság abban különbözik a kellékszavatosságtól, hogy jelen esetben Ön a gyártótól csak a termék hibájának kijavítását kérheti, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdeksérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cseréjét. Nincs lehetőség sem árleszállításra, sem pénzvisszafizetésre!

 

Amennyiben fentiek érvényesítése során kifogása, problémája merülne fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 80 020 534-as telefonszámon! Munkatársaink hétköznapokon 8-18 óra között, szombaton pedig 8-15 óra között állnak rendelkezésére!
Jótállás, szavatosság témakörben további hasznos információt szerezhet a Nemzeti Fogyasztóvédelem hivatalos honlapján, mely www.fogyasztovedelem.kormany.hu címen érhető el.

Üzleteinkben dolgozó munkatársainknak a fenti tájékoztatóban foglaltakról folyamatosan tréningeket tartunk, annak érdekében, hogy Ön jogait a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben érvényesíthesse!

Jótállási, illetve kellékszavatossági igény érvényesítése során dolgozóink minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel.
Jogszabályok: 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről; 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról.